در چه مواردی نمی شود از مرجع تقلید زنده به مرجع تقلید میت رجوع کرد؟

توضیح المسائل

(موارد عدم جواز رجوع از مجتهد زنده به مجتهد میّت)

(مسأله 10) اگر در مسأله ای به فتوای مجتهدی عمل کند1 و بعد از مردن او در همان مسأله به فتوای مجتهد زنده رفتار نماید ، دوباره نمی تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است انجام دهد . ولی اگر مجتهد زنده در مسأله ای فتوی ندهد و احتیاط نماید و مقلد مدتی به آن احتیاط عمل کند ، دوباره می تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته عمل نماید2. مثلاً اگر مجتهدی گفتن یک مرتبه ( سُبحانَ اللهِ وَالحمدُ لِلّهِ وَ لا اِلْه الّا اللّهُ وَاللّهُ اَکبَر) را در رکعت سوم و چهارم نماز کافی بداند و مقلد مدتی به این دستور عمل نماید و یک مرتبه بگوید ، چنانچه آن مجتهد از دنیا برود و مجتهد زنده احتیاط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدتی به این احتیاط عمل کند وسه مرتبه بگوید دوباره می تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته برگردد و یک مرتبه بگوید.

این مسأله در رساله آیات عظام : فاضل ، سیستانی و مکارم نیست .

1- سبحانی: و یا فرا گرفته باشد …

2- مظاهری:  [پایان مسأله]

بهجت: رجوع کنید به مسأله اختصاصی 14،که گذشت.

زنجانی: رجوع کنید به ذیل مسأله 9.

* * * * *

خوئی، تبریزی: مسأله- اگر در مسأله ای فتوای مجتهدی را یاد گرفته و بعد از مردن او در همان مسأله بر حسب وظیفه اش از مجتهد زنده تقلید نماید دوباره نمی تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است انجام دهد.

وحید: مسأله – اگر در مسأله ای وظیفه اش آن بوده که از مجتهد زنده تقلید کند دوباره نمی تواند ازمجتهدی که از دنیا رفته تقلید نماید.

منبع: توضیح المسائل مراجع

دکمه بازگشت به بالا