وظیفه کسی که حکم مرجع تقلیدش را نمی داند چیست؟

توضیح المسائل

(وظیفه مکلّف در زمانی که حکم مجتهدش را نداند)

(مسأله 12) اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند می تواند صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد ، یا اگر احتیاط ممکن است به احتیاط عمل نماید بلکه اگر احتیاط ممکن نباشد چنانچه از انجام عمل، محذوری لازم نیاید، می تواند عمل را به جا آورد1. پس اگر معلوم شد که مخالف واقع یا گفتار مجتهد بوده دوباره باید انجام دهد .

این مسأله در رساله آیت الله فاضل نیست.

1-سبحانی: ولی اگر معلوم شود که مخالف فتوای مجتهدی که باید از او تقلید کند بوده دوباره باید انجام دهد.

نوری: بنا بر یک طرف بگذارد تا استعلام نماید…

* * * * *

اراکی: مسأله – اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند  اگر می تواند صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد بنا بر احتیاط واجب باید صبر کند، و اگر نمی تواند جایز است به غیر اعلم رجوع کند.

گلپایگانی ، صافی:مسأله – اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که فتوای اعلم را نداند اگر مخالفت فتوای غیر اعلم با اعلم معلوم نباشد یا فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط باشد می تواند به غیر اعلم رجوع کند و می تواند از روی احتیاط وظیفه خود را انجام دهد.

خوئی ، تبریزی: مسأله – اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند لازم است که احتیاط کند، یا اینکه با شرائطی که ذکر شد ، تقلید نماید، ولی چنانچه مخالفت غیر اعلم با اعلم را اجمالاً بداند و تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد و دستش به اعلم نرسد جایز است از غیر اعلم تقلید نماید.

وحید: مسأله –  اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند، باید احتیاط کند، یا این که با شرایطی که ذکر شد، تقلید نماید، ولی چنانچه مخالفت غیر اعلم با اعلم را در مسائل مورد ابتلا بداند – اگر چه اجمالاً – و فتوای اعلم در دسترس نباشد و تأخیر عمل تا روشن شدن فتوای اعلم و احتیاط ممکن نباشد یا حرجی باشد، می تواند از غیر اعلم تقلید نماید.

سیستانی: مسأله – اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند لازم است احتیاط کند، یا اینکه با شرائطی که ذکر شد تقلید نماید ، ولی چنانچه دسترسی به فتوای اعلم در آن مسأله نداشته باشد جایز است از غیر اعلم تقلید نماید با رعایت الاعلم فالاعلم.

زنجانی: مسأله – اگر برای غیر مجتهد مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند ، لازم است احتیاط کند یا از مجتهد جامع شرایط تقلید نماید و چنانچه احتمال مخالفت غیر اعلم با اعلم را بدهد و تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد یا با حرج همراه باشد و دسترسی به اعلم نداشته باشد جایز است از غیر اعلم – با رعایت شرط اعلمیت نسبی – تقلید کند.

مکارم: مسأله – اگر مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند می تواند عمل به احتیاط نماید ، یا اگر وقت آن نمی گذرد صبر کند تا دسترسی به مجتهد پیدا کند و اگر دسترسی ندارد ، یک طرف را که بیشتر احتمال صحّت می دهد انجام می دهد و بعداً سوال می کند ، اگر مطابق فتوای مجتهد بود صحیح است وگرنه باید اعاده کند.

مظاهری: مسأله – اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند اگر می تواند باید صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد، یا اگر احتیاط ممکن است به احتیاط عمل کند و اگر نمی تواند صبر کند باید از غیر اعلم تقلید کند و اگر دسترسی به غیر اعلم نیز ندارد باید بنارا بر یک طرف بگذارد تا استعلام نماید. پس اگر معلوم شد که مخالف واقع یا گفتار مجتهد بوده باید دوباره انجام دهد.

منبع: توضیح المسائل مراجع

دکمه بازگشت به بالا