تراشه‌ها؛ گلوگاه اصلی صنعت خودرو

تراشه‌های نیمه‌رسانا، از جمله قطعات مهم و گلوگاهی در صنعت خودرو هستند کـه میزان توان ساخت داخل آن‌ها ناچیز و تأمین آن‌ها وابستگی بسیاری بـه واردات دارد. از سال گذشته وقوع بحران در تولید ایـن تراشه‌ها در سطح جهانی بـه صنعت خودروسازی ما نیـز سـرایت کـرد و زمینه‌ساز تشدید محدودیت‌های خودروسازان شد. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی، تحولات، بحران‌ها و راهکارهای صنعت تراشه‌های خودرو را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش ایران اکونومیست، پس از شیوع ویروس کرونا، جهان با مشکل کمبود تراشه‌ها که نقشی مهم در صنایع خودروسازی، گوشی‌های موبایل و هر وسیله‌ای که به نوعی با قطعات الکترونیکی سروکار دارد، روبرو شد. در سال ۲۰۲۲ این مشکل وخامت پیدا کرد و  تبدیل به یک بحران در سطح جهانی شد؛ به گونه‌ای که نه‌تنها خودروسازان داخلی بلکه خودروسازان بزرگ دنیا نیز از این حیث دچار مشکلات فراوان شدند و امر تولید با اختلال مواجه شد. ضمن اینکه تعداد بسیاری از خودروها به سبب نبود همین قطعات حیاتی ناقص ماندند. 

انــواع تراشه‌های نیمه‌رسانا (ریزپردازنده‌های نیمه‌هادی) قطعــاتی با اهمیت فراوان هسـتند کـه طی مدت شیوع ویروس کرونا و از سـال گذشـته، تولیـد آن‌ها با بحران مواجه و تبدیل به گلوگاهــی بزرگ در صنعــت خــودرو ایران و البته خودروسازان و سایر صنایع بزرگ جهان شد. سـاخت داخـل این قطعات محدود و تامین آن‌هـا وابسـتگی به شدت بالایی بـه واردات دارد و همین موضوع سبب شد که کمبود این تراشه‌ها در دنیا مضاف بر موضوع تامین آن‌ها در ایران بواسطه تحریم‌ها شود و صنعت خودروسازی کشور را با مشکلات بسیار مواجه و زمینه‌ساز تولید خودروهای ناقص شود.

بحران تراشه‌های خودرو در سطح جهان

 بر اساس پژوهش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، صنعــت خــودرو بــا ســهم حــدود ۵.۱۱ درصــدی (تقاضــای ۵۰ میلیــارد دلاری) پــس از رایانه‌ها و ارتباطــات، بیشـترین میـزان تقاضـا بـرای تراشه‌ها را در اختیـار دارد. پیش‌بینی می‌شود کـه میـزان تقاضـای ایـن صنعـت بـرای تراشه‌ها تـا سـال ۲۰۳۰ بـه بیـش از دوبرابر (فراتـر از ۱۰۰ میلیـارد دلار) افزایـش پیدا کند.

پیامدهــای دوران کرونــا همچــون تعطیلــی مشــاغل، دورکاری و آمــوزش از راه دور ســبب افزایــش تقاضــا بـرای طیـف گسترده‌ای از لـوازم و تجهیـزات الکترونیکـی شـد؛ بنابراین، تولیدکننـدگان تراشـه از اوایـل سـال ۲۰۲۰ تمرکـز بیشـتری بـرای پوشـش تقاضـا در ایـن بخـش از بـازار داشـتند و همیـن امـر نیـز زمینه‌ساز کمبـود تراشه‌های مخصـوص خـودرو و کاهـش تولیـد کارخانه‌های بزرگ خودروسـازی دنیا شد.  به نظر می‌رسد کمبــود تراشه‌های نیمه‌رسانا باتوجه‌ به دشواری‌های تغییــر خطــوط تولیــدی از تراشه‌های لــوازم و تجهیــزات الکترونیکــی بــه تراشه‌های خــودرو، در سال‌های ۲۰۲۲ و تــا حــدی ۲۰۲۳ تداوم داشــته باشــد.

با توجه به اینکه قطعات الکترونیکی حدود ۴۰ درصد از ارزش خودرو به حساب می آیند، اواسط سال گذشته، امیدها برای تولید بیشتر خودرو و پایین رفتن قیمت‌ها با طولانی شدن کمبود تراشه نیمه رسانا و ناچار شدن خودروسازان به کاهش تولید، رنگ باخت؛ به گونه‌ای که شرکت جنرال موتورز اعلام کرد از ۱۵ کارخانه خودروسازی خود در آمریکای شمالی، تولید هشت کارخانه را به دلیل کمبود قطعات متوقف خواهد کرد. فورد نیز اعلام کرد تولید پیکاپ در دو کارخانه را متوقف کرده و شیفت‌های کاری را کاهش می‌دهد. تصمیم این دو خودروساز بزرگ آمریکایی برای کاهش تولید پس از تصمیمات مشابه شرکت‌های نیسان، فولکس واگن، تویوتا، مزدا و سوبارو و… به دلیل کمبود قطعات مهمی که برای عملکرد سیستم‌های رایانه‌ای در خودرو ضروری هستند، اتخاذ شد. این در حالیست که چالش کمبود نیمه‌هادی تا تاکنون نیز ادامه داشته است.

اخیرا مدیرعامل خودروساز مرسدس بنز آلمان اعلام کرده است: کمبود جهانی تراشه‌های نیمه هادی در طول سال جاری و تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. وضعیت نیمه هادی‌ها در طول سال جاری و سال آینده چالشی برای صنعت خواهد بود و وجود نوسانات بازار، همچنان حجم سفارشات معوق بسیاری وجود دارد.

بحران تراشه در صنعت خودروسازی ایران

عدم توسعه صنعت قطعه‌سازی کشور متناسب بـا خودروسازی در طول سـال‌های گذشـته، موجـب ضعـف تـوان طراحـی و فناورانـه برخـی قطعـات و نتیجتاً تشـدید وابسـتگی وارداتـی در تأمین قطعـات و مجموعه‌ها بــه خارج از کشــور شــده اســت. تامین اقلامی نظیــر تراشه‌های نیمه‌رسانا کــه در تولیــد سیستم‌های برقــی خودروهــا کاربــرد دارنــد، بــه دلیــل بحــران اخیــر در ســطح جهانــی بــا چالش‌های بیشــتر مواجـه شـده اسـت.

افزایـش تقاضـای نیمه‌رساناها در اثـر تولیـد خودروهـای الکتریکـی از یـک سو و نیاز خودروهـای الکتریکـی بـه تراشه‌های نیمه‌رسانای متفــاوت از خودروهــای بنزینــی، صنعــت خودروســازی ایــران را از دو جهــت متضــرر کرده است؛ در وهله اول، افزایـش تقاضـا موجـب کمبـود تراشه‌های نیمه‌رسانا در بـازار جهانـی شـده کـه بـر تامین تراشـه بـرای تولیـد داخـل از محـل واردات نیز اثرگـذار اسـت. همچنینی بـا تغییـر الگـوی تولیـد تراشه‌ها بـرای اسـتفاده در خودروهـای جدیـد، کمبـود تراشه‌های خودروهـای بنزینـی محدودیت‌های بیشـتری را بـر خودروسازان ایران ایجـاد کرده و می‌کند.

ســابقه تولیــد تراشــه در کشــور بــه تأسیس شــرکت صنایــع قطعــات الکترونیــک ایــران (صاایــران) عمدتاً باهدف حمایــت از مجموعـه دفاعــی کشــور و یک شـرکت دانش‌بنیان به جهت طراحـی و تولیـد تراشه‌های تجهیزات ارتباطی، فنـاوری اطلاعات و ارتباطـات بر می‌گردد. با وجــود همـه تلاش‌های صورت‌گرفته، هنـوز جایگاه قابـل قبولـی در میـان بازیگـران اصلـی ایـن صنعـت حاصـل نشـده و به‌منظور تجاری‌سازی فنـاوری و تولیـد در مقیـاس انبوه نیاز بـه پیشرفت بیشـتری اسـت. همچنیـن جهـت همپایــی بــا کشــورهای پیشــرو در ایــن حــوزه، نیــاز بــه برنامه‌ریزی و سیاســتگذاری ویــژه‌ای است.

بر این اساس، توانمندســازی قطعه‌سازان بــا طراحــی IPI بــرای قطعــات خــودرو در جهــت مدیریــت واردات (حمایــت از تولیــد داخــل)، ارتقای قابلیت‌های فناورانه (تقویت همکاری‌های فناورانه) و راهکارهای مرتبط با سیاست تجاری کشور از جمله راهکارهای کاربردی در این زمینه پیشنهاد می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تراشه‌های نیمه‌رسانا صرافی ارز دیجیتال

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تراشه های نیمه رسانا
تراشه های نیمه رسانا
صنعت خودرو
نیمه هادی
تراشه ها

درخواست حذف خبر:

«آخرین اخبار ایران و جهان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «آخرین اخبار ایران و جهان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۸۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «آخرین اخبار ایران و جهان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام برخی پروژه های بهبود کیفی در 207 ، تارا و دنا

 ایران خودرو از ابتدای بهمن 1400 برنامه‌ها و پروژه‌های متعددی را برای ارتقاء و تحول کیفیت در زنجیره ارزش تولید خودرو هدف گذاری و با تدوین و اجرایی کردن 272 برنامه کیفی در زنجیره ارزش خودرو طی پنج ماه گذشته، در ارتقای کیفیت و کاهش مراجعات مشتریان به نمایندگی های خدمات پس از فروش به بهبودهای قابل ارایه دست یافته است.

مدیر طرح ریزی و اررزشیابی کیفیت ایران خودرو در گفت و گو با پرشین خودرو، روند رو به رشد شاخص های کیفی در محصولات ایران خودرو را نتیجه اجرای طرح تحول کیفیت در ایران خودرو دانست و تاکید کرد: گروه صنعتی ایران خودرو برنامه‌ها و پروژه‌های متعددی برای ارتقا و تحول کیفیت در زنجیره ارزش تولید خودرو با تکیه بر توانمندی سازندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان تدارک و اجرایی کرده است که موجب بهبود کیفیت محصولات و در نهایت رضایت مشتریان خواهد شد.

محمود مهرگان فر، به همین منظور به پایش مستمر مراجعات مشتریان به شبکه نمایندگی های خدمات پس از فروش ایران خودرو به عنوان یکی از شاخص های کیفی اشاره کرد و گفت: بر اساس این شاخص تعداد مراجعات خودروهای تولیدی 1401 در بازه یک ماهه ای که خودرو در اختیار مشتریان بوده نسبت به متوسط مراجعه خودروهای تولیدی 1400 در بازه های یک ماهه ، 39 درصد کاهش داشته است.

وی با تاکید بر روند بهبود کیفی تولیدات ایران خودرو در 5 ماه اخیر ، افزود : با اجرای طرح تحول در گروه صنعتی ایران خودرو از بهمن سال گذشته تا به امروز ، نتایج و بهره های اولیه این طرح در تولیدات 1401 ایران خودرو مشاهده و نسیم کیفیت در محصولات ایران خودرو توسط مشتریان احساس می شود.

مدیر طرح ریزی و ارزشیابی کیفیت ایران خودرو تاکید کرد : از ابتدای بهمن ماه 1400 که طرح تحول کیفی در گروه صنعتی ایران خودرو و در کل زنجیره ارزش و 5 حلقه اصلی، طراحی و تکوین ، تامین و لجستیک ، تولید ، فروش و خدمات پس از فروش عملیاتی شد ، شاخص های ارتقای رضایت مشتریان و کاهش مراجعات به شبکه خدمات پس از فروش بهمراه ارتقای کیفیت خودروهای تحویلی به مشتریان با تمرکز بر کنترل های مضاعف به عنوان شاخص های اصلی ارتقا کیفیت مورد هدف در دستور کار قرار گرفته است.

اجرای 45 برنامه تحولی در زنجیره ارزش ایران خودرو

مهرگان فر افزود: از 272 برنامه کیفی در زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران خودرو ، 45 برنامه ماهیت تحولی دارند بنابراین از همان ابتدا انتظار می رفت در کوتاه مدت و بازه های 3 و 6 ماهه بهبود های قابل لمسی را در شاخص های مورد نظر شاهد باشیم که این اتفاق که با توجه به آمار اعلامی عملی شد و در حال حاضر نسبت به دی ماه 1400 حدود 14 درصد و نسبت به متوسط سال 1400 39 درصدی بهبود مراجعات به شبکه خدمات پس از فروش در بازه های یک ماهه محقق شده است .

مدیر طرح ریزی و ارزشیابی کیفیت ایران خودرو تاکید کرد : به طور قطع برای دوره بعدی ارزیابی شاخص مراجعات ، بازه سه ماهه و پس از آن بازه 6 ماهه هدف گذاری می شوند تا میزان اثربخشی طرح تحول کیفی در محصولات ایران خودرو به مشتریان و رسانه ها گزارش شود .

اعلام برخی پروژه های بهبود کیفی در محصولات 207، تارا و دنا

مهرگان فر در ادامه به برخی پروژه هایی که موجب بهبود کیفی و کاهش مراجعات به شبکه نمایندگی خدمات پس از فروش اشاره کرد و گفت: ارتقاء سیستم به فرمان به جک از داخل در خودروهای گروه پارس و سورن و همچنین ارنقاء به سیستم فرمان برقی در خودروهای 207 ، تارا و دنا ،جهش کیفی محسوب می شوند به طوریکه با اجرای آنها مراجعات مرتبط با جعبه فرمان در خودروهای تولیدی جک از داخل و فرمان برقی کاهش قابل ملاحظه داشته است.

وی همچنین بهبود قطعات الکترونیکی خودروها را از دیگر اقدامات کیفی عنوان کرد و افزود : با توجه به اینکه یکی از دلایل مراجعات مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش ایرادات الکترونیکی است که منجر به روشن شدن چراغ چک موتور و چراغ های جلو آمپر می شود ،به همین منظور در این حوزه هم پروژه جدی در خصوص ارتقاء طرح سویچ الکترونیکی و کویل و … تعریف گردید که نتایج آن در کاهش مراجعات به شبکه خدمات محسوس می یاشد.

به گفته وی در بحث پلوس هم با استفاده از شریک خارجی ، بهینه سازی و ارتقاء فرایند ساخت پلوس انجام شد و در نهایت ایراد مرتبط با پلوس که منجر به مراجعه به شبکه خدمات می گردید کاملا حذف شد.

مدیر طرح ریزی و ارزشیابی کیفیت ایران خودرو همچنین با توجه به اینکه یکی از عوامل نارضایتی مشتریان کمبود قطعات مورد نیاز مشتریان در شبکه خدمات بوده ، تصریح کرد : عدم موجودی برخی قطعات در شبکه خدمات که باعث نارضایتی مشتریان و توقف خودروها در نمایندگی ها شده بود با اجرای طرح تامین به موقع قطعات در شبکه خدمات آمار خودروهای متوقع ایران خودرو در خرداد ماه امسال نسبت به دی ماه 1400 بیش از 64 درصد کاهش یافته است.

جلب رضایت در تحویل با اجرای پروژه فلوآپ مشتریان

مهرگان فر همچنین به روند اجرای تحول کیفی در حوزه فروش ایران خودرو پرداخت و افزود : به منظور حفظ کرامت مشتریان در تحویل خودروبه مشتریان نیز پروژه ای به نام فالوآپ مشتریان در شبکه فروش جاری سازی گردید .بر این اساس 72 ساعت پس از تحویل خودرو با مشتریان تماس گرفته و میزان رضایت مشتری از تحویل خودرو ارزیابی می شود و در صورت عدم رضایت به شبکه نمایندگی های خدمات پس ار فروش دعوت و رضایت آنها جلب می شود.

وی با اشاره به صحه گذاری برخی شاخص های بیرونی بر عملکرد تحولی در ایران خودرو گفت :شاخص برون سازمانی نیز وجود دارد که بر عملکرد ایران خودرو در اجرای طرح های تحولی صحه گذاری می کند .از جمله آن شاخص های ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است که روزانه از محصولات ایران خودرو نمونه برداری و گزارشات کیفی را منتشر می نماید .

بر پایه گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ، شاخص نمره آدیت محصول در بازه های زمانی اردیبهشت 1401 نسبت به دی ماه 1400 ، 11 درصد و نسبت به متوسط سال 1400 نیز 13 درصد بهبود یافته است.

اجرای 59 پروژه تحولی در حوزه ارتقای کیفیت قطعات

مدیرطرح ریزی و ارزشیابی کیفیت ایران خودرو تصریح کرد : دستاوردهای گروه صنعتی ایران خودرو در مقوله کیفیت محصولات، ماحصل سیاست گذاری و هدایت گری موثر مدیرعامل و مشارکت و همت همگانی کارکنان در حوزه تامین ،تولید و عملیات،و پشتیبانی و … می باشد.

مهر گان فر همچنین به اجرای پروژه های تحول در حوزه کیفیت قطعات پرداخت و گفت : 59 پروژه تحولی در حوزه قطعات و راستای طرح تحول کیفی ایران خودرو پی گیری می شود و از آنجا که یکی از مهمترین انتظارات مشتریان از کیفیت ، کیفیت دوام قطعات است، با شناسایی قطعاتی که بیشترین نارضایتی را ایجاد میکند ، 59 پروژه در این حوزه تعریف شده است تا با ارتقاء کیفی قطعات رضایت مشتریان محقق گردد. .

وی در پایان با تاکید بر اینکه هدف از اجرای پروژه های کیفی قطعات ، تامین قطعات با کیفیت یکنواخت و بدون نوسان است ، خاطر نشان کرد : به همین منظور برای دستیابی به این هدف دو اقدام شامل سرعت بخشی به برنامه های بهبود جهشی در کوتاه مدت و همچنین توجه ویژه به برنامه های زیرساختی به منظور اطمینان بخشی از تدوام و یکنواختی کیفیت قطعات در میان مدت در حال اجرا می باشد.

تماشاخانه ببینید| ماجرای ضرب و شتم دختر زاهدانی چه بود؟ ببینید| برخورد بار کامیون با ماشین سواری در چین فیلم های دیگر

تراشه‌ها؛ گلوگاه اصلی صنعت خودرو

دکمه بازگشت به بالا