Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور رده

حدیث

همدردی با دیگران

در زمان امام صادق (ع ) سالی در مدینه قحطی پیش آمد و اوضاع خیلی سخت شد. می دانید در وقتی که چنین اوضاعی پیش می آید مردم نگران می شوند و شروع می کنند به…