Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

آغاز نبوت

آغاز نبوت

محمّد امین (ص ) قبل از شب 27 رجب در غار حرا به عبادت خدا و راز و نیاز با آفریننده جهان می پرداخت و در عالم خواب رؤ یاهایی می دید راستین و برابر با…