پرسش : چه بدعتی در دین ایجاد شده بودکه امام حسین (علیه السلام) برای مبارزه با آن قیام کرد؟ پاسخ اجمالی: خود حضرت علت قیام خود را به این نحوه خاص بیان می کنند پس پیایید از فرمایشات خود ...