فاصله زنان و مردان در نماز نماز خواندن زن در حضور نامحرم اشکال ندارد. ولی در موضوع رعایت فاصله بین زنان و مردان در نماز دو نظر عمده بین مراجع عظام تقلید وجود دارد: برخی رعایت آن را واجب و ...