طبق نظر برخی از مراجع عظام تقلید: مراجع تقلید عظام آقایان: امام خمینی، امام خامنه ای، حسینی سیستانی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی، وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، بهجت: بله باید زیر چانه و کف و روی پا را درمقابل نامحرم بپوشاند.(۱) ...